අභ්‍යන්තර හා බාහිර උපද්‍රවයන්ගෙන් න්‍යෂ්ටික බලාගාර ආරක්ෂා වීම පිළිබඳ IAEA නවතම ආරක්ෂණ මාර්ගෝපදේශය..

අභ්‍යන්තර හා බාහිර උපද්‍රවයන්ගෙන් න්‍යෂ්ටික බලාගාර ආරක්ෂා වීම පිළිබඳ IAEA නවතම ආරක්ෂණ මාර්ගෝපදේශය..

Read More
ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලය හා ජාතික විද්‍යා පදනම අතර සහයෝගීතාවය වර්ධනය කිරීමේ සාකච්ඡා ඇරඹේ…

ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලය හා ජාතික විද්‍යා පදනම අතර සහයෝගීතාවය වර්ධනය කිරීමේ සාකච්ඡා ඇරඹේ…

Read More
Sri Lanka looks to take next steps on nuclear power after IAEA mission

Sri Lanka looks to take next steps on nuclear power after IAEA mission

Read More
විකිරණශීලී ද්‍රව්‍ය වල ආරක්ෂක කළමනාකරණය පිළිබඳ නවතම IAEA ප්‍රකාශනයක් එළි දැක්වේ ..

විකිරණශීලී ද්‍රව්‍ය වල ආරක්ෂක කළමනාකරණය පිළිබඳ නවතම IAEA ප්‍රකාශනයක් එළි දැක්වේ ..

Read More
උසස් පෙළ සිසුන්ගේ  භෞතික විද්‍යා විෂය දැනුම වර්ධනයට බණ්ඩාරවෙල හා බදුල්ල නගරයන්හි වැඩමුළු දෙකක් පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලයේ සම්පත් දායකත්වයෙන්…

උසස් පෙළ සිසුන්ගේ භෞතික විද්‍යා විෂය දැනුම වර්ධනයට බණ්ඩාරවෙල හා බදුල්ල නගරයන්හි වැඩමුළු දෙකක් පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලයේ සම්පත් දායකත්වයෙන්…

Read More
SLSTINET  ජාලය ඔස්සේ පුස්තකාල තොරතුරු හුවමාරුව පිළිබඳව පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලයේ නිලධාරින්  දැනුවත් කෙරේ ….

SLSTINET  ජාලය ඔස්සේ පුස්තකාල තොරතුරු හුවමාරුව පිළිබඳව පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලයේ නිලධාරින්  දැනුවත් කෙරේ ….

Read More
Public Lecture “Electron Beam & X Ray Irradiation Technology for Sri Lanka: Potential Applications” by Prof. Suresh Pillai

Public Lecture “Electron Beam & X Ray Irradiation Technology for Sri Lanka: Potential Applications” by Prof. Suresh Pillai

Read More
“න්‍යෂ්ටික විද්‍යාව හා තාක්ෂණය ස්වයං ඉගෙනුම් පාඨමාලාව”

“න්‍යෂ්ටික විද්‍යාව හා තාක්ෂණය ස්වයං ඉගෙනුම් පාඨමාලාව”

Read More
ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලයේ 2022 වර්ෂය සඳහා වන උපායමාර්ගික සැලැස්ම සකස් කෙරේ

ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලයේ 2022 වර්ෂය සඳහා වන උපායමාර්ගික සැලැස්ම සකස් කෙරේ

Read More
PET ස්කෑනරයේ ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරිත්වය…න්‍යෂ්ටික වෛද්‍ය විද්‍යාවේ තවත් එක් යෙදීමක්

PET ස්කෑනරයේ ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරිත්වය…න්‍යෂ්ටික වෛද්‍ය විද්‍යාවේ තවත් එක් යෙදීමක්

Read More
න්‍යෂ්ටික විලයනයේ (Nuclear Fusion) හා න්‍යෂ්ටික විඛණ්ඩනයේ (Nuclear Fission) ඉතිහාසය සහ විද්‍යාත්මක පසුබිම…

න්‍යෂ්ටික විලයනයේ (Nuclear Fusion) හා න්‍යෂ්ටික විඛණ්ඩනයේ (Nuclear Fission) ඉතිහාසය සහ විද්‍යාත්මක පසුබිම…

Read More
ප්‍රවිකිරණ තාක්ෂණයේ උපයෝගීතාවය

ප්‍රවිකිරණ තාක්ෂණයේ උපයෝගීතාවය

Read More
සුරක්ෂිත හෙට දිනක් උදෙසා විශිෂ්ට සේවාවක් සපයන නිර්විනාශක පරීක්ෂණ ජාතික මධ්‍යස්ථානය හත්වන සංවත්සරය සමරන වගයි…

සුරක්ෂිත හෙට දිනක් උදෙසා විශිෂ්ට සේවාවක් සපයන නිර්විනාශක පරීක්ෂණ ජාතික මධ්‍යස්ථානය හත්වන සංවත්සරය සමරන වගයි…

Read More
න්‍යෂ්ටික වෛද්‍ය විද්‍යාවේ ප්‍රායෝගික භාවිතයන්  පිළිබඳ කෙටියෙන්…

න්‍යෂ්ටික වෛද්‍ය විද්‍යාවේ ප්‍රායෝගික භාවිතයන් පිළිබඳ කෙටියෙන්…

Read More
Statement of Sri Lanka to the Sixty-Fifth General Conference of the IAEA  by Mr. T.M.R. Tennakoon, Director General of Sri Lanka Atomic Energy Board. 21st Sep 2021 Vienna, Austria.

Statement of Sri Lanka to the Sixty-Fifth General Conference of the IAEA by Mr. T.M.R. Tennakoon, Director General of Sri Lanka Atomic Energy Board. 21st Sep 2021 Vienna, Austria.

Read More
විකිරණ ආරක්ෂණ සේවා සැපයීමේදී  “ද්වතීයික සම්මත මාත්‍රානුමිතික ක්‍රමාංකන සේවාව හා පුද්ගල විකිරණමිතික සේවාවෙහි දායකත්වය”

විකිරණ ආරක්ෂණ සේවා සැපයීමේදී “ද්වතීයික සම්මත මාත්‍රානුමිතික ක්‍රමාංකන සේවාව හා පුද්ගල විකිරණමිතික සේවාවෙහි දායකත්වය”

Read More
අන්තර්ජාතික පරමාණු බලශක්ති ඒජන්සියේ නවතම ප්‍රකාශනය

අන්තර්ජාතික පරමාණු බලශක්ති ඒජන්සියේ නවතම ප්‍රකාශනය

Read More
න්‍යෂ්ටික ශිල්පීය ක්‍රම භාවිතයෙන්  සතුන් මඟින් සම්ප්‍රේෂණය වන රෝග හඳුනා ගැනීම, ප්‍රතිකාර කිරීම හා පැතිරීම වැලැක්වීම

න්‍යෂ්ටික ශිල්පීය ක්‍රම භාවිතයෙන් සතුන් මඟින් සම්ප්‍රේෂණය වන රෝග හඳුනා ගැනීම, ප්‍රතිකාර කිරීම හා පැතිරීම වැලැක්වීම

Read More
රටේ සංවර්ධනයට දායකත්වයක් සපයන අයනීකාරක විකිරණ

රටේ සංවර්ධනයට දායකත්වයක් සපයන අයනීකාරක විකිරණ

Read More
NDT Training course for Level 2 Direct Access in Liquid Penetrant Testing

NDT Training course for Level 2 Direct Access in Liquid Penetrant Testing

Read More
අලුත් හුස්මක් ව්‍යාපෘතිය ඇරඹුණු වගයි..

අලුත් හුස්මක් ව්‍යාපෘතිය ඇරඹුණු වගයි..

Read More
Welder Qualification Facity and Exposure Room of NCNDT will be opened on 26th of June

Welder Qualification Facity and Exposure Room of NCNDT will be opened on 26th of June

Read More
LKR 23 million worth IAEA’s donation, COVID-19 identification systems handed over to Sri Lanka Ministry of Health

LKR 23 million worth IAEA’s donation, COVID-19 identification systems handed over to Sri Lanka Ministry of Health

Read More