“න්‍යෂ්ටික විද්‍යාව හා තාක්ෂණය ස්වයං ඉගෙනුම් පාඨමාලාව”

පාසලේ 6 ශ්‍රේණිය හා ඉන් ඉහළ පන්ති වල ඉගෙනුම ලබන ආදරණිය දුවේ පුතේ,

ඉක්මනට ලොකු වෙලා න්‍යෂ්ටික විද්‍යාඥයෙක් වෙන්න කැමතිද?

එහෙනම් , අපි මුලින්ම,  “න්‍යෂ්ටික විද්‍යාව හා තාක්ෂණය ” ගැන සරලව හා සැහැල්ලුවෙන් ඉගෙන ගනිමු. ඒ සදහා කරන්න තියෙන්නේ. E-තක්සලාවට එකතු කරලා තියන ස්වයං ඉගෙනුම් පාඨමාලාව පියවරෙන් පියවර සම්පුර්ණ කරන එකයි.

මෙම ස්වයං ඉගෙනුම් පාඨමාලාව අනු ඒකක පහකින් යුක්තයි

එම අනු කොටස් තමයි,
– විකිරණ පිළිබද මුලික කරුණු.
– විකිරණ මැනීම.
– විකිරණ වලින් ආරක්ෂා වීම.
– න්‍යෂ්ටික බලය.
– විකිරණ තාක්ෂණයේ භාවිත.

එක් එක් අනු ඒකක සාර්ථකව නිම කරමින් ඉදිරියට ගියාම අවසානයේ මාර්ග ගත ආකාරයට වටිනා සහතික පත්‍රයකුත් ලබා ගන්න පුළුවන්.

එහෙනම් ඉක්මනින්ම “න්‍යෂ්ටික විද්‍යාව හා තාක්ෂණය ” ස්වයං ඉගෙනුම් පාඨමාලාවට එකතු වෙන්න. න්‍යෂ්ටික විද්‍යාව හා තාක්ෂණය විෂය ඉතා සරලව හා සැහැල්ලුවෙන් ඉගෙන ගන්න අතරම යාහළුවොත් එක්ක තරග කරන්නත් පුළුවන්.

https://www.e-thaksalawa.moe.gov.lk/onlinecourses/course/index.php?categoryid=7&fbclid=IwAR1hLEP48KKoJOr706tileJ8WNFK2GCuebGqG_xdOQC8QURzMFHIilQDCtQ