අපගේ අනු අංශ

    වැඩිදුර තොරතුරු හා විමසීම්

  • තනතුරඅධ්‍යක්ෂ -නිර්විනාශක පරීක්ෂණ ජාතික මධ්‍යස්ථානය
  • නම අනුර ජයතිලක මහතා
  • දුරකථන අංකය 011-298-7854
  • ජංගම දුරකථන අංකය071-811-1645
  • ෆැක්ස් 011-298-7851
  • විද්‍යුත් ලිපිනය anura@aeb.gov.lk

නිර්විනාශක පරීක්ෂණ සේවාවන්

Inspection Unit of NCNDT (Inspection Body of NCNDT) provides NDT inspections to local and international clients upon request. Generally, inspections involve direct determination of the integrity and conformity with specific requirements of items, products, structures and assemblies. It is accredited for Ultrasonic Testing (UT), Magnetic Particle Testing (MT), Liquid Penetrant Testing (PT) and Concrete Testing (CT) and also provides conventional Radiographic Testing (RT) and Digital Industrial Radiography (DIR), Visual Testing (VT) including surface roughness testing and hardness testing, Eddy Current Testing (ET), Ultrasonic Thickness Gauging, Advanced Ultrasonic Testing, Gauss Testing, Infra-Red Thermography, Corrosion Testing and etc.

Operation of NDT inspection services is based on various international standards, codes and specifications, mainly ASME / ASTM and ISO Standards, which are required by clients and their contract arrangements.

PT inspection

RT inspection

MT inspection