අපගේ අනු අංශ

    වැඩිදුර තොරතුරු හා විමසීම්

  • තනතුරඅධ්‍යක්ෂ -නිර්විනාශක පරීක්ෂණ ජාතික මධ්‍යස්ථානය
  • නම අනුර ජයතිලක මහතා
  • දුරකථන අංකය 011-298-7854
  • ජංගම දුරකථන අංකය071-811-1645
  • ෆැක්ස් 011-298-7851
  • විද්‍යුත් ලිපිනය anura@aeb.gov.lk

වෑද්දුම් ශිල්පීන්ගේ සුදුසුකම් සහතිකකරණය

Welding plays a vital role in the industrial sector in Sri Lanka. Enhancing welding proficiency in the country is essential to cater the requirements of the national and international job markets. The Welder Qualification Facility (WQF) of the NCNDT of Sri Lanka Atomic Energy Board (SLAEB) was established in June, 2020 to create internationally accepted welding professionals such as welders, supervisors, inspectors, etc. This well-established WQF consists of calibrated equipment, safety environment, and competent resource personnel with internationally accepted certification schemes such as CWI, CSWIP, etc. This program promotes skilled welders with multiple capacities to upgrade their recognition by obtaining a valid certification.

Internal view of the Welder Qualification Facility

Internal view of the Welder Qualification Facility

Internal view of the Welder Qualification Facility

Elaboration of Terms:

WQT      : Welder Qualification Test

DT          : Destructive Testing

NDT       : Non-Destructive Testing