කැබිනට් අමාත්‍යතුමා

ගරු ගාමිණී ලොකුගේ මැතිතුමා

අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමිය

විදුලිබල අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ලෙස වසන්තා පෙරේරා මහත්මිය කටයුතු කරයි. මෙයට පෙර ඇය සෞඛ්‍ය, විද්‍යා, තාක්ෂණ හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍යාංශවල ලේකම්වරිය ලෙස සේවය කර ඇත. ඇය ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ නිලධාරිනියක් වන අතර ඇය මුදල්, ආරක්ෂක හා විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශවල ප්‍රධාන තනතුරු වල සේවය කර ඇත.

රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමා

ගරු දුමින්ද දිසානායක මැතිතුමා

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයකු ලෙස තේරී පත් වූ මෙතුමා මීට පෙර වාරිමාර්ග අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කරන ලදී.

රාජ්‍ය අමාත්‍යංශ ලේකම්තුමා

සූර්යබල, සුලං හා ජල විදුලි ජනන ව්‍යාපෘති සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ලෙස කේ.එච්.ඩී.කේ. සමරකෝන් මහතා කටයුතු කරයි. එතුමා ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ නිලධාරියෙක් වේ.