ආහාර ප්‍රවිකිරණය

කවුරුන් සඳහා ද
ආහාර නිෂ්පාදකයින්, අපනයනකරුවන් සහ ආනයනකරුවන්

සේවාවේ අරමුණ
ආහාර කර්මාන්තකරුවන්ට, ගැමා ප්‍රවිකිරණය තුළින් ක්ෂුද්‍රජීවී ගහණය අඩු කිරීම, කෘමීන් පාලනය කිරීම, අංකුරණය නවතාලීම, නිරෝධායන ප්‍රතිකාරයක් ලෙස වැනි ප්‍රතිලාභ ලබා ගත හැකිය.

සේවාව පිළිබඳ තාක්ෂණික තොරතුරු

පහත දැක්වෙන ලැයිස්තුගත අයිතම ද ඇතුළුව, නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ අත්‍යාවශ්‍ය සැකසුම් පියවරක් වශයෙන් ගැමා ප්‍රවිකිරණ සේවාව කාර්යක්ෂම හා ආර්ථිකව වාසිදායක ක්‍රමයක් ලෙස භාවිතා කළ හැකිය.

• කුළුබඩු, , වියළි එළවළු, ඖෂධ පැළෑටි, ආයුර්වේද නිෂ්පාදන, සෞඛ්‍යමය ආහාර අතිරේක
• කෘෂි නිෂ්පාදන, දැව නිෂ්පාදන, කොහුබත් සහ කොහු පදනම් කරගත් නිෂ්පාදන නිරෝධායනය කිරීම
• ශීත කළ / නැවුම් සහ වියලූ මුහුදු ආහාර
• ළූණු, සුදුළූණු, අර්තාපල්

ගාස්තු / පිරිවැය තක්සේරු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය

ආහාර වර්ගය, පරිමාව, ප්‍රවිකිරණයේ අරමුණ සහ යොදාගන්නා මාත්‍රාව මත රඳා පවතී.

    Relevant Documents

    Contacts of Service Master

ගංගා මධුරකාන්ති මිය
විද්‍යාත්මක නිලධාරී
0112487757/59
ෆැක්ස්: 0112487759
ජංගම: 0710677088
විද්‍යුත් තැපෑල ganga@aeb.gov.lk