පුද්ගල විකිරණමිතිය

කවුරුන් සඳහා ද

සියලුම විකිරණ සේවකයින්

සේවාවේ අරමුණ

විකිරණ සේවකයින්ගේ ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සහ දිගු කාලීන වෘත්තීය විකිරණ නිරාවරණ දත්ත වාර්තා කිරීම

සේවාව පිළිබඳ තාක්ෂණික තොරතුරු

SLAEB හි වෘත්තීය නිරාවරණ පාලන වැඩසටහන ISO / IEC 17025: 2017 ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල වන පරිදි සංවර්ධනය කර ඇත. ක්ෂේත්‍රයේ මිනුම්, තාප-දීප්ත විකිරණ මාත්‍රා මාපක (TLD) මගින් එකතු කරනු ලබන අතර නිරාවරණය වන විකිරණ මාත්‍රාව මාසික හෝ ද්වි-මාසික පදනමින් ගණනය කරනු ලැබේ. (විකිරණ භාවිතාව මත රඳා පවතී). TLD සුපරීක්ෂණය යනු විකිරණ සම්බන්ධ සියලු භාවිතයන් සඳහා අනිවාර්ය නියාමන අවශ්‍යතාවයකි.

    Contacts of Service Master

මුදිත රත්නායක මහතා
0112533427/428
දිගුව: 260
විද්‍යුත් තැපෑල: muditha@aeb.gov.lk