බාහිර ආයතන සඳහා තාක්ෂණික සහාය ලබාදීම

කවුරුන් සඳහා ද

නවක විකිරණ භාවිතා කරන්නන්, පළමු ප්‍රතිචාර කණ්ඩායම්, පලමු පෙළ ආරක්ෂක නිලධාරීන් (FLO)

සේවාවේ අරමුණ

විකිරණශීලී ද්‍රව්‍ය, තාක්‍ෂණය සහ විකිරණ හඳුනාගැනීමේ  උපකරණ භාවිතා කිරීම පිළිබඳව දැනුවත්ව කිරීම.

සේවාව පිළිබඳ තාක්ෂණික තොරතුරු

විකිරණ ආරක්ෂණ හා තාක්ෂණික සේවා අංශය හට  විකිරණ යෙදීම්වල යහ භාවිතයන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වෙනත් ආයතන සඳහා තාක්ෂණික ආධාරක සේවා සැපයීමේ හැකියාව ඇත. විශේෂයෙන්ම සුදුසු මිනුම් / අනාවරණ උපකරණ තෝරා ගැනීම, සේවක පිරිස් පුහුණු කිරීම, සම්මත මෙහෙයුම් ක්‍රියා පටිපාටි සංවර්ධනය කිරීම මෙන්ම  විකිරණ ආරක්ෂාව,  ආරක්‍ෂිත සංස්කෘතිය පවත්වාගෙන යාම  සහ න්‍යෂ්ටික ආරක්ෂාව සම්බන්ධ වෙනත් උපදේශන කටයුතුද සිදුකරනු ලබයි..

ගාස්තු / පිරිවැය තක්සේරු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය

කාර්යයේ සංකීර්ණත්වය, විෂය පථය සහ කාර්යය සම්පූර්ණ කිරීමට ගතවන කාලය මත රඳා පවතී.

    Relevant Documents

    Contacts of Service Master

නිරෝධ රණසිංහ මහතා
0112533427/428
දිගුව : 251
විද්‍යුත් තැපෑල: nirodha@aeb.gov.lk