වැඩබිම් නිරීක්ෂණය

කවුරුන් සඳහා ද

විකිරණ පහසුකම්, අපද්‍රව්‍ය එකතු කිරීමේ පහසුකම් සහ තමා අවට විකිරණ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමට අවශ්‍ය ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට

සේවාවේ අරමුණ

සේවා ස්ථානයේ ආරක්‍ෂිතබව ඇගයීම සහ ගතයුතු ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග හඳුනා ගැනීම.

සේවාව පිළිබඳ තාක්ෂණික තොරතුරු

විකිරණ යෙදීම් සඳහා පූර්ණ හෝ අර්ධ වශයෙන් සම්බන්ධ වී ඇති සේවා ස්ථාන, වාසස්ථාන සහ වෙනත් ස්ථානවල අනුගමනය කලයුතු ආරක්ෂක පියවර හඳුනා ගැනීම, පාලන ප්‍රදේශ වෙන්කර හඳුනා ගැනීම, විකිරණශීලී අපවිත්‍ර වීම් සහ අවදානම් ඇගයීම සඳහා ඔවුන්ගේ සේවා ස්ථාන වල ආරක්ෂිත තත්වයන් ඇගයීමට ලක් කළ යුතුය. මෙය සිදු කළ යුත්තේ සේවා ස්ථාන සමීක්ෂණයක් මගිනි. සෑම සමීක්ෂණයක්ම ස්ථානීය ගැමා වර්ණාවලීක්ෂමිතිය, ගැමා මාත්‍රා අනුපාත මිනුම්, විකිරණශීලී අපවිත්‍ර වීම් මැනීම සහ රේඩෝන් සාන්ද්‍රණ මිනුම් මගින් සේවා ස්ථානවල ආරක්‍ෂිත බව පිළිබඳ සවිස්තර වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරයි.

ගාස්තු / පිරිවැය තක්සේරු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය

කාර්යයේ සංකීර්ණත්වය හා විෂය පථය මත රඳා පවතී

    Relevant Documents

    Contacts of Service Master

නිරෝධ රණසිංහ මහතා
0112533427/428
දිගුව: 251
විද්‍යුත් තැපෑල: nirodha@aeb.gov.lk