වැඩබිම් වල ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම

කවුරුන් සඳහා ද

විකිරණ පහසුකම් සඳහා

සේවාවේ අරමුණ

සේවකයින්ගේ විකිරණ ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සහ සේවා ස්ථානයේ විකිරණ ආරක්ෂණ තත්වයන් සත්‍යාපනය කිරීම.

සේවාව පිළිබඳ තාක්ෂණික තොරතුරු

සාමාන්‍යයෙන්, සම්පූර්ණ සේවා ස්ථානයම ආවරණය වන පරිදි සිදුකරන අධීක්ෂණ වැඩසටහනකින් පසු සේවා ස්ථානවල විකිරණ ආරක්ෂාව සහතික කිරීම නිර්දේශ කෙරේ. සේවා ස්ථාන අධීක්ෂණය කිරීමේදී හඳුනාගත් විකිරණ ආරක්‍ෂණ සංස්කෘතියේ හිඩැස් නිවැරදි කිරීම සඳහා විකිරණ ආරක්ෂණය සහතික කිරීමේ වැඩසටහන් පවත්වනු ලැබේ. විකිරණ තැවරුම් පිරිසිදු කිරීම, භාරකාරිත්වයෙන් ගිලිහුණ ප්‍රභව සෙවීම, විකිරණ මාත්‍රා සිතියම්ගත කිරීම සහ ආරක්‍ෂණ උපාංගවල ක්‍රියාකාරිත්වය සහතික කිරීම මෙම ක්‍රියාකාරකම තුළ සිදු කෙරේ.

ගාස්තු / පිරිවැය තක්සේරු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය

කාර්යයේ සංකීර්ණත්වය හා විෂය පථය මත රඳා පවතී

    Relevant Documents

    Contacts of Service Master

නිරාෂා රත්නවීර මිය
0112533427/428
දිගුව: 124
විද්‍යුත් තැපෑල: nirasha@aeb.gov.lk