සාම්පල ප්‍රවිකිරණය

කවුරුන් සඳහා ද

පර්යේෂකයන්, නිෂ්පාදකයින් සහ වෙනත් උනන්දුවක් දක්වන ඕනෑම  පාර්ශවයක්

සේවාවේ අරමුණ

පර්යේෂණ හා සංවර්ධන අරමුණු සඳහා සාම්පල ප්‍රකිරණය කිරීම

 

සේවාව පිළිබඳ තාක්ෂණික තොරතුරු

වෙනත් අරමුණු සඳහා ගැමා ප්‍රවිකිරණය මෙම සේවාවෙන් ලබා ගත හැකිය. සාම්පල ප්‍රවිකිරණය සඳහා භාවිතා කළ හැකි සෙ.මී. 20 x 30 x 60 ප්‍රමානයන් සහිත සාම්පල පෙට්ටි 4 ක් ඇත.

  • රබර් වල්කනයිස්කරණය
  • ඇසුරුම් ද්‍රව්‍ය ජීවානුහරණය කිරීම
  • විකෘති අභිජනනය
  • ද්‍රව්‍ය ගති ලක්ෂණ වෙනස් කිරීම
  • වඳ කෘමි තාක්ෂණය
  • නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ පූර්ව පියවර ලෙස ප්‍රවිකිරණය අවශ්‍ය කර්මාන්ත සඳහා
  • පර්යේෂණ හා සංවර්ධන සේවාසඳහා

 

ගාස්තු / පිරිවැය තක්සේරු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය

මාත්‍රා පරාසය අයකිරීම රුපියල් (බදු රහිතව )
0-10 kGy
3531.50
වැඩිවන සෑම 10 kGy සඳහාම
1000.00

    Relevant Documents

    Contacts of Service Master

ගංගා මධුරකාන්ති මිය
විද්‍යාත්මක නිලධාරී
0112487757/59
ෆැක්ස්: 0112487759
ජංගම: 0710677088
විද්‍යුත් තැපෑල ganga@aeb.gov.lk