எமது பிரிவுகள்

    தொடர்பு விபரங்கள்

இலங்கை கெம்மா நிலையம்

Cobalt-60 source illuminating in the water pool
Conveyor system for products handling
Previous
Next
எமது சேவைகள்

,yq;if nfk;kh epiyak; (v];.vy;.[p.rp)@ ,yq;if mZrf;jp rigapd;; fPOs;s ikaq;fspy; xd;whFk;. ,J ,yq;ifapy; Kjy; muRf;F nrhe;jkhd gy;Nehf;F nfk;kh fjpHtPr;R trjp MFk;.

,J 2014 Kjy; nray;gLtJld;> Kf;fpakhf kUj;Jtj; Jiw> czTj; Jiw kw;Wk; ehl;bd; gpw JiwfSf;fhd Nritfis toq;FfpwJ. ,J nfk;kh fjpHtPr;R Nritf;fhd Njrpa ikakhfTk;> nfk;kh fjpHtPr;R nrayhf;fj;jpw;fhd Muha;r;rp kw;Wk; mgptpUj;jp ikakhfTk; nray;gLfpwJ. I.v];.X 9001 kw;Wk; I.v];.X 13485 (kUj;Jt rhjdq;fSf;F) Mfpatw;wpd; rhjidfis FWfpa fhyj;jpw;Fs; ngw;wjd; %yk; v];.vy;.[p.rp mjd; Nritapd; juj;ij tsg;gLj;jpAs;sJ.

250 kCi ,d; Muk;g Nfhghy;l; -60 nray;ghl;Lld; SLGC I epWTtjw;fhf njhopy;El;g kw;Wk; Muha;r;rp mikr;R nraw;ghLfis Nkw;nfhz;lJ. nfk;kh fjpHtPr;R trjpapd; tbtikf;fg;gl;l mjpfgl;r nray;ghL 3000 kCi MFk;. nray;ghl;il Nkk;gLj;jp nrayhw;wiy mjpfhpg;gjw;fhfTk; gy thbf;ifahsHfSf;F vjpHfhyj;jpy; fjpHtPr;R Nritiag; ngWtjw;Fk; ,jd; %yk; trjp fpilf;fpd;wJ. 

கெம்மா கதிர்வீச்சு மற்றும் அதன் விளைவுகள்

caH Mw;wy; /Nghl;lhd;fs; xU INrhNlhg;G %yj;jpypUe;J ntspNaw;wg;gLfpd;wd (cjhuzkhf Nfhghy;l; 60). ,e;j /Nghl;lhd;fs; xU jahupg;G KOtjpYk; madhf;fiy (vyf;l;uhd; ,ila+Wfs;) cUthf;f KbAk;.

caH Mw;wy; nfhz;l nfk;kh fjpHtPr;R mJ vjpHnfhs;Sk; ve;jnthU nghUspYk; vyf;l;uhd; ,ila+Wfis (madpahf;fk;) cUthf;FfpwJ. capuZf;fspy;> ,e;j ,ila+Wfs; b.vd;.V kw;Wk; gpw nry;YyhH fl;likg;GfSf;F Nrjk; tpistpf;fpd;wd. %yf;$W kl;lj;jpy; ,e;j /Nghl;lhd; J}z;lg;gl;l khw;wq;fs;
capupdj;jpw;F kuzj;ij Vw;gLj;jf;$Lk; my;yJ capupdj;ij ,dg;ngUf;fk; nra;a ,ayhj epiyf;F ,l;Lr;nry;Yk;. xU cw;gj;jpg; nghUspy; my;yJ fhzg;gLk; ghf;Bupah> g+r;rpfs; my;yJ gpw capUs;s mRj;jq;fis nfhy;y ,e;j tpisT gaDs;sjhf ,Uf;Fk;.
.

gpuNahfq;fs;

nfk;kh fjpHtPr;rpd; gpuNahfq;fs; kUj;Jt jahupg;Gfspd;fz;fhzpg;G> nghjpaply; nghUl;fs; kw;Wk; moFrhjdg; nghUl;fspd; fz;fhzpg;G Nghd;wit cl;gl xU gue;j njhliuf; nfhz;Ls;sd. czT kw;Wk; kUj;Jt %ypiffspy; Ez;ZapH fpUkp ePf;fk; kw;Wk; g+r;rp fl;Lg;ghL> Kisg;G jLg;G> igl;Nlh-Rfhjhu rpfpr;irfs;
(jdpikg;gLj;jg;gl;l rpfpr;irfs;)> gpwo;T ,dg;ngUf;fk;> nghUs; Neha; fl;Lg;ghl;Lf;fhd khw;wk; kw;Wk; kyl;L g+r;rp El;gk; vd;gtw;iwAk; ,J cs;slf;Ffpd;wJ.

ehl;bw;fhd ngWkjp

,yq;if xU ngupa ifAiw cw;gj;jpahsHfspy; xUtuhf ,Ue;jhYk;> ehl;by; Nynlf;]; ug;gH Nghd;w ,aw;if tsq;fs; ,Ug;gjhy;> ifAiwfis fz;fhzpg;Gr; nra;tjw;fhd rhj;jpak; ,y;yhjjhy;> Rfhjhuj; Jiwapd; Njitia g+Hj;jp nra;a mWit rpfpr;ir ifAiwfis ,wf;Fkjp nra;tjw;fhf mjpfsT gzk;
nrytplg;gLfpd;wJ. ,yq;if nfk;kh epiyak;; epWtg;gl;ljpypUe;J> midj;J muR kUj;JtkidfSf;Fk; ehl;bw;Fs; jahupj;J fz;fhzpg;Gr; nra;ag;gl;l mWit rpfpr;ir ifAiwfis toq;Fjy;> me;epa nryhtzpia kpr;rg;gLj;Jjy;> ehl;bd; nghUshjhuj;jpw;F Neub jhf;fj;ij Vw;gLj;Jjy; Mfpatw;wpd; Njitia g+Hj;jp nra;a Kbe;jJ.

fjpHtPr;R Nrit cldbahff; fpilg;gjhy;> gy njhopy;KidNthH Vg;ud;];> rpWePH Nrfupg;G ghl;by;fs;
Nghd;wtw;Wf;fhd cw;gj;jp trjpfisj; njhlq;fpdH. mNjrkak; rpyH v];.vy;.[p.rp ,ypUe;J ,wf;Fkjp nra;ag;gl;l Kbf;fg;gl;l jahupg;Gfis fjpHtPr;R nra;fpwhHfs;> NkYk; rpyH rpupQ;r;> fh];> kdpj rf;jpf;F tha;g;gspf;Fk; cw;gj;jp trjpfisj; njhlq;Ftjw;fhd gzpapy; <Lgl;Ls;sdH. 

,yq;ifapd; rpy Vw;Wkjp nghUl;fs;> krhyh Nghd;wit kPz;Lk; Vw;Wkjp nra;ag;gLtjw;F Kd;dH xU INuhg;gpa ehl;by; fjpupaf;fg;gLj;jg;gLfpd;wd. krhyh cs;spl;l Vw;Wkjp jahupg;Gfspd; gutYf;F
gutyhfg; gad;gLj;jg;gLk; kPjpy; GNuhikl;bd; cw;gj;jp kw;Wk; gad;ghL gbg;gbahf mfw;wg;gl;L tUfpwJ> NkYk; ,e;j jahupg;Gfis fpUkp ePf;fk; nra;tjw;F xU rhj;jpakhd khw;W fpilf;ftpy;iyahapd; Vw;Wkjp tHj;jfj;ij ghjpf;Fk;. nfk;kh fjpHtPr;R xU rhj;jpakhd khw;whFk;> ,g;NghJ mJ gpafk ,y; fpilf;fpd;wJ.

tptrhag; tpisnghUl;fisg; nghWj;jtiu>ntq;fhak;> cUisf;fpoq;F Nghd;w nghUl;fspd; Kisg;G> Ez;ZapH tsHr;rp kw;Wk; goq;fspy; g+r;rpfspd; tsHr;rp Mfpait cw;gj;jpg; ngWkjpia Fiwe;j kl;lj;jpw;F toq;Ffpd;wd> cs;SH tptrhapfSf;F cs;ehl;Lr; re;ijapy; ,yhgj;ijg; ngwTk;> Vw;Wkjp
re;ijapy; epiyj;jpUf;fTk;> re;jh;g;gq;fis gad;gLj;Jtjw;Fk; ,J jilahfpd;wJ. fjpHtPr;R trjp Vw;Wf;nfhs;sf;$ba Ez;ZapH fpUkpehrpdpfis ngw;Wf;nfhs;s mDkjpg;gJld; Kisg;G jLg;G kw;Wk; g+r;rp tsHr;rpiaj; jtpHg;gJld; jukhd jahupg;Gfis itj;jpUf;fTk; cjTfpwJ.