අභ්‍යන්තර හා බාහිර උපද්‍රවයන්ගෙන් න්‍යෂ්ටික බලාගාර ආරක්ෂා වීම පිළිබඳ IAEA නවතම ආරක්ෂණ මාර්ගෝපදේශය..

න්‍යෂ්ටික බලාගාර වල අභ්‍යන්තර හා බාහිර උපද්‍රව වලට එරෙහිව ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම, ක්‍රියාමාර්ග වැඩි දියුණු කිරීම හා රට වලට සහයෝගය ලබා දීම සඳහා IAEA ආරක්ෂණ මාර්ගෝපදේශය මඟින් ලොව පුරා න්‍යෂ්ටික බලාගාර අනතුරු වල යාවත්කාලීන තොරතුරු හා නිර්දේශ ඉදිරිපත් කරයි.

දේශගුණ විපර්යාස නිසා අභ්‍යන්තර හා බාහිර උපද්‍රව වර්ධනය වන අතර සමහර උපද්‍රව න්‍යෂ්ටික බලාගාර වල ක්‍රියාකාරිත්වයට හා ආරක්ෂාවට තර්ජන එල්ල කළ  හැකිය. ගිනි ගැනීම්, ගංවතුර, භූමිකම්පා, සුනාමි, ගිනිකඳු පිපිරීම්, විද්‍යුත් චුම්භක බාධා කිරීම් ඇතුළු  න්‍යෂ්ටික බලාගාර තුළ සහ ඉන් පිටත ඇති විය හැකි විවිධ උපද්‍රවවල බලපෑම් වැළැක්වීම, ඒවායින් බලාගාර ආරක්ෂා කිරීම සහ හානි අවම කිරීම සඳහා සූදානම සහ ප්‍රතිචාර දැක්වීම සඳහා නිශ්චිත නිර්දේශ මෙම ප්‍රකාශනය තුළ ඇතුළත් වේ. මේ පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු පහත යොමුව ඔස්සේ ලබා ගත හැක.

https://www.iaea.org/newscenter/news/now-available-new-iaea-safety-guide-on-protection-against-internal-and-external-hazards-for-nuclear-power-plants