ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලයේ 2022 වර්ෂය සඳහා වන උපායමාර්ගික සැලැස්ම සකස් කෙරේ

වසර 51 ක ඉතිහාසයක් ඇති ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලයේ 2022 වර්ෂය උදෙසා වන සිය උපාය මාර්ගික සැලැස්ම සකස් කිරීම  2021/12/19 හා 20 යන දෙදින තුළ වාද්දුව Laya Beach හෝටල් පරිශ්‍රයේදී සාර්ථකව සිදු කරන ලදී. මෙම වැඩමුළුව ගරු සභාපතිතුමා ප්‍රමුඛ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය, අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්තුමා ඇතුළු  ආයතනයේ ඉහළ කලමනාකාරීත්වයේ සහභාගිත්වයෙන් සිදු කෙරුණි. පවත්නා ආර්ථික අභියෝග හමුවේ සාර්ථකව ආයතනය ඉදිරියට මෙහෙයවමින් න්‍යෂ්ටික තාක්ෂණයේ සාමකාමී යෙදීම් ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජාව වෙත රටේ තිරසාර සංවර්ධනය උදෙසා අඛණ්ඩව ලබාදීමේ ක්‍රමෝපායන් හඳුනා ගැනීම හා සැලසුම් කිරීම පිළිබඳව මෙහිදී වැඩි අවධානයක් යොමු විය.   මේ අනුව ඉදිරි 2022 වසර තුල ගුණාත්වයෙන් උසස් කාර්යක්ෂම සේවාවක් තවදුරටත් අපෙගේ පාරිභෝගිකයින් හට හා මහජනතාව වෙත ලබාදෙන අතරම ආයතනය ආර්ථික වශයෙන් ස්ථාවර කෙරෙනු ඇත.